غذای اصلی

نام غذا

فیله مرغ٬ سس قارچ٬ جعفری٬ فلفل 

123,000 تومان

نام غذا

فیله مرغ٬ سس قارچ٬ جعفری٬ فلفل

123,000 تومان

نام غذا

فیله مرغ٬ سس قارچ٬ جعفری٬ فلفل

123,000 تومان

نام غذا

فیله مرغ٬ سس قارچ٬ جعفری٬ فلفل

123,000 تومان

نام غذا

فیله مرغ٬ سس قارچ٬ جعفری٬ فلفل

123,000 تومان

نام غذا

فیله مرغ٬ سس قارچ٬ جعفری٬ فلفل

123,000 تومان

نوشیدنی

نام نوشیدنی

فیله مرغ٬ سس قارچ٬ جعفری٬ فلفل

123,000 تومان

نام نوشیدنی

فیله مرغ٬ سس قارچ٬ جعفری٬ فلفل

123,000 تومان

نام نوشیدنی

فیله مرغ٬ سس قارچ٬ جعفری٬ فلفل

123,000 تومان

نام نوشیدنی

فیله مرغ٬ سس قارچ٬ جعفری٬ فلفل

123,000 تومان

نام نوشیدنی

فیله مرغ٬ سس قارچ٬ جعفری٬ فلفل

123,000 تومان

نام نوشیدنی

فیله مرغ٬ سس قارچ٬ جعفری٬ فلفل

123,000 تومان

دسر

نام دسر

فیله مرغ٬ سس قارچ٬ جعفری٬ فلفل

123,000 تومان

نام دسر

فیله مرغ٬ سس قارچ٬ جعفری٬ فلفل

123,000 تومان

نام دسر

فیله مرغ٬ سس قارچ٬ جعفری٬ فلفل

123,000 تومان

نام دسر

فیله مرغ٬ سس قارچ٬ جعفری٬ فلفل

123,000 تومان

نام دسر

فیله مرغ٬ سس قارچ٬ جعفری٬ فلف

123,000 تومان

نام دسر

فیله مرغ٬ سس قارچ٬ جعفری٬ فلفل

123,000 تومان

سالاد

نام سالاد

فیله مرغ٬ سس قارچ٬ جعفری٬ فلفل

123,000 تومان

نام سالاد

فیله مرغ٬ سس قارچ٬ جعفری٬ فلفل

123,000 تومان

نام سالاد

فیله مرغ٬ سس قارچ٬ جعفری٬ فلفل

123,000 تومان

نام سالاد

فیله مرغ٬ سس قارچ٬ جعفری٬ فلفل

123,000 تومان

نام سالاد

فیله مرغ٬ سس قارچ٬ جعفری٬ فلفل

123,000 تومان

نام سالاد

فیله مرغ٬ سس قارچ٬ جعفری٬ فلفل

123,000 تومان